baner nr 1RODO

Zgodnie z art. 13. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHUT BACATRANS Jacek Bieszczad w Dębicy z siedzibą przy ul. AL. Jana Pawła II 21, 39-200 Dębica. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować pod adresem poczty elektronicznej e-mail księgowość@bacatrans.pl lub pod numerem telefonu +48 516 148 171
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie FHUT BACATRANS Jacek Bieszczad w Dębicy z siedzibą przy ul. AL. Jana Pawła II 21, 39-200 Dębica
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zlecenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c, pkt f RODO.
  4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom, w celu wykonania zlecenia.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, a także do zakończenia okresu przedawnienia roszczenia
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym: ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.
  10. Dane Pani/Pana nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.